The branch in Khorezm region

Urgench city, 220100, Bahodirhon str., 185
tel./fax: (+998 62) 228 83 16

Email: urganch@uzhayot.uz

Kurambaev Akbar Ilhamzhanovich

Director