Navoiy viloyati Filiali

Navoiy sh., 210100 A. Temur ko‘chasi, 4A
tel./faks: (998 79) 223 45 54

Email: navoiy@uzhayot.uz

Irisov Akram Avazovich

Direktor